سایکلون اسکرابرها در صنایع گاز

تاكنــون انواع مختلفي از دســتگاههاى حذف ذرات گرد وغبار و گازهاى آلاينده مورد بحث و بررسى قرار گرفته اند. برخي از اين دســتگاهها مختص جداســازي ذرات بوده و برخــي ديگر توانايي جداســازي همزمان ذرات و گازهای آلاينده را دارند. اكثر دستگاههاي مورداستفاده در جداسازی ذرات و گازهاي آلاينده علاوه بر كارايي پايين، مشكلات و سختيهاي عملياتي فراواني دارند. در حالي كه درسایکلون اسكرابرهای جديد، ذرات به حداكثر سرعت خود ميرسند كه اين امر باعث افزايش كارايي دســتگاه در جداسازي ذرات كوچكتر از ۱۰ ميكرون ميگردد. تعداد و سرعت برخورد بسيار زيــاد ذرات و قطرات در يك فضاي محدود در مقايسه با ساير جدا کننده های ذرات، مزيت عمده و مهم سایکلون اسكرابرها به شمار ميرود

کارخانه پارس تکنیک برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت سایکلون اسکرابرهای دو مرحله ای (اسکرابر و فیلتر کوالسر) نموده که در نوع خود در جهان بی نظیراست و تاکنون ده ها از این نوع سایکلون اسکرابر کوالسرها در ایستگاه های تقویت فشار گاز مورد بهره برداری قرارگرفته است

چاپ این صفحه

محصولات و خدمات

     
We take pride in our strong relationships with clients.
table   table