فیلترهای گاز خشک

فیلترهای گاز خشک برای جداسازی ذرات جامد باقیمانده در خط لوله گاز خصوصا در ایستگاه های تقلیل فشار کاربرد فراوانی دارند. فیلترهای گاز خشک کارخانه پارس تکنیک با دربهای سریع باز شونده طراحی و ساخته و تمامی استانداردهای شرکت ملی گاز ایران برای این نوع فیلتر بطور دقیق رعایت میشوند

چاپ این صفحه

محصولات و خدمات

     
We take pride in our strong relationships with clients.
table   table