در حال بارگذاری

پارس تکنیک

در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ

⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ادامه دهید Click for English

®به وبسایت رسمی شرکت پارس تک پتروشریف "پارس تکنیک" خوش آمدید

تفاوت ما سابقه درخشان ماست

نوآوری

بطور کلی صنایع در سه دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری قابل ملاحظه ای روبرو بوده. این پیشرفتها نمی توانسته بدون مدل سازی با بهره گیری از نرم افزارهای به روز بوده باشد. لزا این شرکت با داشتن دانش و نرم افزارهای روز خود توانسته واحدی زیر نظر مدیریت تحت عنوان تحقیقات و نوآوری ایجاد نماید که موفقیتهایی نیز در این خصوص بدست آورده

تجربه

شرکت پارس تکنیک در سال ۱۳۷۰ در راستای خودکفایی صنعتی و تکنولوژی در جهت خدمت به صنایع میهن عزیزمان ایران، تاسیس، و به عنوان یک مجموعه ی تولیدی و خدماتی در زمینـه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی فعالیت خود را آغاز نموده است. با تجاربی که این شرکت در این سالها بدست آورده, ما را در ردیف شرکتهای معتبر بین المللی قرار داده

تحقیق و توسعه

شرکت پارس تکنیک از بدو تاسیس برنامه خود را براساس تحقیق, توسعه و دانش به روز شده بنا نهاده است, تا ضمن خدمات مطلوب به مشتریان گرامی, بتواند در راستای پیشبرد صنعت کشورمان نیز پیشقدم باشد. شرکت پارس تکنیک با دارا بودن امکانات تحقیقاتی و نمونه سازی توانسته یکی از شرکتهای مطرح در صنعت نفت, گاز, پتروشیمی و نیروگاهی باشد

درباره ما

شرکت سهامی خاص ﭘﺎرس تک پتروشریف, با نام اختصاری پارس تکنیک در ﺳﺎل 1370 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ آﻏﺎز, و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ با ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 6000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻤﺲ آﺑﺎد واﻗﻊ در35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان–ﻗﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﭘﺎرس ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻣﺪت 31 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ بیش از ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮاز ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ

About

در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼي ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و همچنین ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﺎرس ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا می باشد

اﻧﻮاع ﮐﭗ و ﻋﺪﺳﯽ جهت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارهای جهانی اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز از دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﭘﺎرس ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

رزومه شرکت پارس تکنیک

  • Flexslider Compressor Station, Air Coolers
  • Flexslider Compressor Station, Air Coolers & Suction Scrubber
  • Flexslider Compressor Station, Suction Scrubber + Coalescer
  • Flexslider Suction Scrubber + Coalescer Ready to Deliver
  • Flexslider Air Cooler Ready to Deliver
  • Flexslider PIG Launcher & Receiver Trap
  • Flexslider PIG Launcher & Receiver Traps
  • Flexslider Heat Exchanger Tube-Bundle

اهداف و نگرش ما:

موارد زیر از اهداف عمده این شرکت بشمار می آید

←ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، شناسايي بازارهاي مصرف

←شرکت در همايش ها و نمایشگاه های تخصصي

←شرکت در آموزش هاي كاربردي برای كمك به ارتقاء كمي و كيفي

←پیروی از استانداردهای مدیریتی

و در نهایت فراهم سازي امكانات تخصصي به منظور تسريع در بهره گيري از تكنولوژي و تجربيات روز

این شرکت با فعالیت های خود توانسته به عنوان مرجع اصلی سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و تجهیزات نیروگاهی میلیون ها دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد

سایکلون اسکرابر های تایپ سایکلونی

اسکرابرهای تایپ رینگینگ

اسکرابر یا سپراتورهای تایپ حلزونی

ﭘﺎرس ﺗﮑﻨﯿﮏ با ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﻣﻮﺛﺮ خود و با ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ

محصولات

در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

Menu مخازن تحت فشار

مخازن های تحت فشار

پارس تکنیک باداشتن بیش از بیست سال سابقه در طراحی و ساخت انواع مخازن...

ادامه

Menu Q.O.C.

درب های سریع بازشو

کارخانه پارس تکنیک پیشتاز در ساخت دربهای سریع بازشو با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه...

ادامه

Menu مبدل ها

مبدلهای حرارتی

مبدلهای حرارتی متنوعی در صنایع گوناگون از جملـه تولیـد قـدرت , فراینـد های شـیمیایی , صـنا یع غذایی ...

ادامه

Menu فیلترها

فیلترهای گاز خشک

فیلترهای گاز خشک برای جداسازی ذرات جامد باقیمانده در خط لوله گاز خصوصا ...

ادامه

Menu ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮها

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮهای 2 و 3 فازی

جدا کننده به مخازن تحت فشاری گفته می‌شود که برای جدا کردن سیالات تولیدی...

ادامه

Menu عدسی و کپ

درپوش های مخازن/کپ

شرکت پارس تکنیک اولین تولید کننده عدسی مخازن تحت فشار به روش...

ادامه

Menu اسکرابرها

مولتی سایکلون اسکرابر

شرکت پارس تکنیک اوﻟﯿﻦ ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﮑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮن + ﮐﻮآﻟﺴﺮ...

ادامه

Menu لانچر/رسیور

لانچر و رسیورهای خطوط انتقال

شرکت پارس تکنیک با داشتن بیش از بیست سال سابقه در طراحی و ساخت انواع تله های...

ادامه

Menu سپریتورها

فیلتر سپراتورها

هدف از به كار بردن فیلتر سپراتورها در خطوط انتقال گاز طبيعي، جدا كردن ذرات جامد و احياناً رطوبت ...

ادامه

Menu A.C.

کولرهای هوایی

مبدلهای هوایی به مبدلهای حرارتی گفته میشود كه یكی از دو سیال آن...

ادامه

Menu مخازن ذخیره

مخازن ذخیره میعانات نفتی

شرکت پارس تکنیک با داشتن متخصصان مجرب و باسابقه در طراحی انواع مخازن اتمسفریک...

ادامه

Menu زمین گرمایی

پروژه زمین گرمایی مشکین شهر

کلیه تجهیزات آزمایش چاه ها پس از ساخت در شرکت پارس تکنیک به پلت فرم...

ادامه

خدمات آنلاین

بخشی از خدمات این شرکت را در این قسمت جستجو کنید

Team

کلاس فلانج ها

ASME B16.5

Team

تبدیل فشار

pressures equivalents

Team

محاسبه وزن فلزات

Metals weight

Team

محاسبه جریان گاز

Mass / Volume

Our careers

Pars Technic can engineer and deliver the right solution for your needs

گواهینامه ها

اصلی ترین عامل اندازه گیری کیفیت ، مشتری است

پیغام شما

.در اولین فرصت ممکن پاسخگوی درخواستتان خواهیم بود